چگونه غذاهای سالم افراد را به زیادروی در خوردن سوق میدهد.

چگونه غذاهای سالم افراد را به زیادروی در خوردن سوق میدهد.

پژوهشگران در مجله انجمن پژوهش مصرف کننده دریافتند که چنانچه غذای خاصی را سالم بدانیم احتمالا بیشتر از آن مصرف میکنیم. یافته های جیکوب سوهر و همکارانش در دانشگاه آستین تگزاس از این نظریه حمایت میکند که “غذای سالم برابر است با احساس سیری کمتر”. نظریه مذکور بیان میکند از آنجاییکه غذای سالم را نسبت به نوع ناسالم آن دارای سیرکنندگی پایینتری در نظر میگیریم، به میزان بیشتری از آن مصرف میکنیم.

پژوهشگران برای دستیابی به یافته هایشان سه آزمایش بر روی سه گروه از شرکت کنندگان ترتیب دادند. نخست این تیم ۵۰ تن از دانشجویان دوره لیسانس را برای انجام تست انجمن ناآشکار در فهرست آورد تا ارزیابی کند آیا آنها بر این باورند که غذاهای سالم نسبت به ناسالم سیرکنندگی پایین تری دارند یا خیر. سپس پژوهشگران از ۴۰ نفر از آنان خواستند تا کلوچه ای بخورند. یکی از کلوچه ها در مشخصات ارزش غذاییش به عنوان ناسالم معرفی شده بود در حالیکه کلوچه های دیگر را به عنوان سالم توصیف کرده بودند. پس از صرف کلوچه ها از شرکت کنندگان خواستند تا میزان گرسنگی شان را گزارش کنند. در سومین آزمایش ” مبتنی بر محیط واقعی” که شامل ۷۲ نفر از دانشجویان بود، این تیم مشخص کرد که چگونه تصویر غذای سالم بر میزان خوراکی سفارش داده شده پیش از تماشای فیلمی کوتاه تاثیر داشت و چنین تصویری حتی بر میزان غذایی که در هنگام تماشای فیلم صرف میشد نیز اثر گذار بود.

پژوهشگران در آزمایش ذکر شده دریافتند شرکت کنندگانی که از کلوچه “سالم” میل کرده بودند نسبت به دیگرانی که کلوچه ناسالم مصرف نموند گرسنگی بیشتری را گزارش کردند. افزون بر آن این تیم متوجه شد شرکت کنندگانی که کلوچه سالم سفارش داده بودند پیش از تماشای فیلم مقدار بیشتری درخواست کردند و هنگام تماشای فیلم نیز در مقایسه با افرادی که کلوچه ناسالم سفارش دادند میزان بیشتری میل کردند. نکته جالب اینکه حتی افرادی که نظریه تست انجمن ناآشکار مبنی بر “غذای سالم معادل است با حس سیری کمتر” را باور نداشتند پس از خوردن غذای سالم گرسنگی بیشتری را گزارش نمودند و از خوراکی معرفی شده نیز به میزان بیشتری سفارش و مصرف کردند. این تیم اظهار میکند که یافته هایشان درباره غذای سالم حاکی از موردی متناقض است. چرا که این غذاها به جای کمک به مبارزه با چاقی با واداشتن افراد به زیاده روی در خوردنشان نقش موثری در شیوع چاقی دارند.

پژوهشگران مزبور به مصرف کنندگان توصیه میکنند که هنگام انتخاب غذاها به جای سالم بودن به مغذی بودنشان توجه کنند تا بدون زیاده روی در خوردن احساس سیری نمایند. مدیکال نیوز تودی اخیرا مطالعه ای را گزارش کرد که در مجله نوتریشن ام بی سی انتشار یافته بود که در آن پژوهشگران دریافتند مشتریانی که پول کمتری در بوفه های باز میپرداختند نسبت به کسانی که پول بیشتری میدادند نه تنها حس گناه بیشتر بلکه سیری کمتری را نیز داشتند. به علاوه در ماه گذشته مطالعه ای را گزارش کردیم حاکی از آن که هزینه پرداختی ما برای غذاها بر نحوه قضاوت ما نسبت به کیفیت آن اثر گذار است.

مترجم ثریا مرعشی

مترجم ثریا مرعشی